Obróbka wg metody Gleason-CONIFLEX i pochodnych

W systemie Gleasona została opracowana metoda strugania dwunarzędziowego stosowana w pełnym zakresie modułów występujących w konstrukcjach przekładni stożkowych. Koła o modułach do 6,35 mm wykonywane są na obrabiarce 710. Obróbka przekładni o większych modułach do mmax = 20,3 mm przeprowadzana jest na obrabiarkach do operacji zgrubnego strugania 24R, a następnie na maszynach przeznaczonych do strugania wykańczającego 24A. Zarówno obrabiarki 710 jak 24A mają konstrukcje suwaków narzędziowych, które umożliwiają beczkowanie wzdłużne zębów. Sposób beczkowania przez zmianę toru suwaka roboczego w strugarkach Gleasona ilustruje rysunek.

Beczkowanie zębów


Układ obrabiarki pracującej wg metody strugania dwoma suwakami nożowymi jest szeroko omawiany w literaturze polskiej i z tego względu nie będzie bliżej rozważany.

W systemie Gleasona opracowano 5 sposobów obróbki zgrubnej zębów, z których dwa mogą być realizowane na obrabiarce 24R, z wykorzystywaniem skokowego posuwu wgłębnego bez odtaczania, zaś trzy na tej samej obrabiarce z użyciem odtaczania. Sposoby obróbki zgrubnej ilustruje rysunek.

Sposób obróbki zgrubnej pokazany na rysunku jest identyczny ze sposobem obróbki wykańczającej. Oznacza to, że jest on realizowany z odtaczaniem zarysu ewolwentowe-go przy pozostawieniu naddatku na obróbkę wykańczającą.

Rysunki — co do istoty — ilustrują ten sam sposób, tzn. obróbkę dwóch sąsiednich luk międzyzębnych z zastosowaniem odtaczania. W sposobie przedstawionym na rysunku obróbka każdej luki międzyzębnej przeprowadzana jest jednym nożem. Powoduje to niekorzystne warunki skrawania, gdyż kąt natarcia może być tylko jednakowy dla obydwu krawędzi skrawających, a tym samym ograniczony co do wielkości.

Sposoby obróbki zgrubnej

Ograniczone możliwości w uzyskaniu dogodnych dla warunków skrawania kątów natarcia obydwu krawędzi skrawających nie występują, gdy każda luka międzyzębna obrabiana jest dwoma nożami ustawionymi jeden za drugim. Przy takim rozwiązaniu narzędzi każdy nóż obrabiający odpowiednią stronę zęba może mieć geometrię pozwalającą na uzyskiwanie dogodnych warunków skrawania.

Rysunki ilustrują kształtową obróbkę zgrubną bez odtaczania. Obróbka dwoma nożami dwóch zarysów z opuszczaniem zęba środkowego podana jest na rysunku. Przeprowadzenie obróbki zgrubnej kół zębatych o modułach m > 10 mm dokonywane jest z zastosowaniem noży schodkowych.

Schodkowa konstrukcja noża pozwala na rozdział koniecznego do usunięcia materiału na warstwy nie powodujące zwiększonych oporów skrawania. Sposób ten może być stosowany również do jednoczesnej obróbki dwóch sąsiednich luk międzyzębnych.

Obliczenia ustawcze wymagane do obróbki wykańczającej kół prostych przez struganie dwunarzędziowe dotyczą:
a) kąta zbieżności zębów w płaszczyźnie zębatki koronowej,
b) wielkości skoku roboczego suwaków narzędziowych,
c) przekładni kół wymiennych, prędkości skrawania, podziału, kąta odtaczania, odtaczania i czasu cyklu.

W obrabiarkach przeznaczonych do obróbki zgrubnej nie występuje ruch odtaczania, wobec czego oblicza się tylko przełożenia kół wymiennych podziału, prędkości skrawania i czas cyklu.

Drukuj