Wykreślna metoda Brandnera

Wykreślna metoda Brandnera wyznaczania ustawień obrabiarek do obróbki przekładni hipoidalnych i stożkowych

Na podstawie teorii korekcji śladu współpracy zębów opracowanej przez Brandnera możliwe jest wykreślne znajdowanie ustawień obrabiarek do obróbki korygowanego członu przekładni wykonywanej metodą FORMATE, tzn. zębnika. Wymaga to wykonania wstępnych obliczeń wg porządku podanego w tabl. 12.1 dla przekładni hipoidalnej FORMATE o kącie osi 90°. Można ustalić graficznie ustawienie do obróbki zębnika. Ustawienie koła dokonywane jest bez wprowadzania poprawek — analogicznie jak w systemie Gleasona.

Omówiony przykład postępowania będzie dotyczył kształtowania wypukłej i wklęsłej strony zęba zębnika. Przykład ten zilustrowany jest na rysunku.

Opis rysunku. Na płaszczyźnie rysunku, będącej płaszczyzną styczną do powierzchni aksoidu koła w punkcie C, prowadzi się prostą przez punkt C. 

Drukuj