Uzyskiwanie beczkowatości w metodzie SPIROMATIC G

Sposób ten stosowany jest pizez system Oerlikon w stosunku do przekładni o małych przełożeniach, przekładni zerolowych i hipoidalnych do samochodów. Ze względu na interferencję przy jednooperacyjnej obróbce może być stosowany dla liczby zębów zębatki koronowej zc > 25.

Głowice stosowane do obróbki kół pary w tej metodzie powinny mieć stałe beczkowatości równe co do wartości ale o przeciwnych znakach, tzn. F1L + F2P = 0.

Beczkowatość wzdłużna zębów jest w tym przypadku uzyskiwana przez zmianę kinematyki procesu obróbki uzębienia w stosunku do warunków kinematycznych współpracy kół. Zmiana dokonywana jest przez przyjęcie promienia zębatki koronowej ióż-nego od długości tworzącej stożków podziałowych w punkcie obliczeniowym. Mogą mieć miejsce dwa przypadki:

a) promień zębatki koronowej został dobrany mniejszy od długości tworzącej stożka podziałowego

b) promień zębatki koronowej został zwiększony

Dobrany promień zębatki koronowej różny od teoretycznego powoduje, że biegunem obrotu nie będzie jeden punkt 0, ale odpowiednio dla zębnika O1 i koła O2.

Utworzone technologiczne zazębienia koła i zębnika ze zmienianą zębatką koronową dadzą efekt korekcji zębów kół pary.

Dla punktu zewnętrznego wieńca zębatego przy przyjęciu RM < RP uzyska się korekcję zarysu kół równą +x1 i +x2, zaś dla RM > Rp nastąpi korekcja -x1 i -x2. Odwrotna sytuacja wystąpi na wewnętrznej stronie wieńca zębatego.

Uzyskiwanie beczkowatości wzdłużnej w metodzie SPIROMATIC G z zastosowaniem dwuoperacyjnej obróbki uzębienia zębnika

Sposób ten jest stosunkowo rzadko stosowany ze względu na potrzebę prowadzenia obróbki zębnika przy użyciu dwóch obrabiarek i dwóch narzędzi. Konkurencyjność systemu Oerlikon w stosunku do systemu Gleasona polega głównie na wykonywaniu zarówno uzębienia koła jak i zębnika w jednej operacji. W pewnych jednak przypadkach, gdy niemożliwe jest stosowanie obróbki jednooperacyjnej, omawiany sposób może być brany pod uwagę.

Zasadnicza koncepcja polega na doborze do obróbki uzębienia zębnika dwóch głowic dających odpowiednio dla każdej strony zęba inny promień krzywizny. Dobór głowic wymaga obliczenia promieni krzywizny. W tym przypadku obliczany analogicznie jak dla sposobu SPIROMATIC N luz na zewnętrznej stronie wieńca zębatego wyraża się zależnością.

Drukuj